Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - CAPTAINS OF CYCLING

1. ALGEMEEN EN DEFINITIES

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op https://www.lottodstny.be/nl/shop.

1.2 “Captains of Cycling”: de coöperatieve vennootschap “CAPTAINS OF CYCLING”, met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek, Belliardstraat 25-33, ingeschreven in het KBO en in het rechtspersonenregister van Brussel (NL) onder het nummer 0478.242.662 en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0478.242.662, handel drijvende onder de naam “Lotto Dstny”.

1.3 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.4 “Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via deze Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

1.5 “Consument”: elke Klant die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

1.6 “Website”: https://www.lottodstny.be/nl/shop.

2. TOEPASBAARHEID

2.1 De rechtsverhouding tussen de Klant en Captains of Cycling en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de elektronische bestelbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) het Belgische recht. Captains of Cycling wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die Captains of Cycling uitdrukkelijk schriftelijk met de Klant overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

Door het gebruik van de Website, het vullen van het digitale winkelmandje op de Website van Captains of Cycling, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst via de Website verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Klant is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en voormelde rechten en verplichtingen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Klant worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

2.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. De ongeldige of onverbindende gedeelten worden automatisch gereduceerd tot wat wettelijk toelaatbaar is, rekening houdend met de inhoud en strekking van de Overeenkomst.

2.4 Indien Captains of Cycling één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

2.5 Captains of Cycling heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

3. AANBOD EN BESTELLING

3.1 Elk aanbod op de Website, in catalogi, en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Captains of Cycling mag de aanbiedingen op de Website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Captains of Cycling niet. Ondanks het feit dat de catalogi, Website en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Captains of Cycling is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Captains of Cycling is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.2 Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de Website https://www.lottodstny.be/nl/shop.

3.3 De overeenkomst tussen Captains of Cycling en de Klant komt slechts tot stand nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst op de Website en na aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.

3.4 Captains of Cycling behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

3.5 Annulatie van een bestelling, alvorens deze is verstuurd, is enkel mogelijk op aanvraag van de Klant en na schriftelijke bevestiging van Captains of Cycling. Annulatie van een bestelling nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden. 

Indien de Klant een bestelling wil annuleren, dient hij/zij onmiddellijk contact op te nemen via webshop@lottodstny.be: https://www.lottodstny.be/nl/contacteer-ons/webshop-en-marketing.

4. HERROEPING EN RETOUR

4.1 De Consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via de Website. Op grond van artikelen 47-52 van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Consument het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

4.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Captains of Cycling (1040 Etterbeek (België), Belliardstraat 25-33, webshop@lottodstny.be via een ondubbelzinnige verklaring per post of per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (te downloaden op de Website bij ‘Vaakgestelde Vragen – Retour’). Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het artikel dient steeds in de originele verpakking teruggestuurd te worden.

4.3 De Consument dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Captains of Cycling heeft meegedeeld, aan Captains of Cycling terug te zenden. De Consument voldoet tijdig aan deze voorwaarden als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Consument, tenzij anders overeengekomen. Het teruggezonden product dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren.

4.4 Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument de betalingen die hij op dat moment heeft gedaan voor de goederen van Captains of Cycling terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door Captains of Cycling geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat Captains of Cycling op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen. Captains of Cycling betaalt de Consument alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht, tenzij de eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere wijze van terugbetaling. Captains of Cycling mag wachten met de terugbetaling tot Captains of Cycling de producten heeft teruggekregen en de staat ervan gecontroleerd heeft of tot de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

4.5  De Consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de producten die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigt of voor producten die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, overeenkomstig artikel VI. 53, 3° van het Wetboek Economisch Recht.

4.6 In geen geval beschikt een professionele Klant over dit recht tot herroeping.

5. PRIJS EN KOSTEN

5.1 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten zoals zij omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald product zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de opgegeven prijs.

5.2 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief btw, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten, eventuele versnelde behandelingen (zoals per expres versturen) en/of bijkomende wensen van de klant.

De verzendingskosten zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Zij zijn afhankelijk van de waarde van de totale bestelling. Tijdens het online – bestelproces zal worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden.

De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten worden eveneens vermeld op de bestelbevestiging die de Klant bij de aankoop ontvangt.

Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van betalingsmogelijkheid door de Klant kunnen door Captains of Cycling worden aangerekend.

5.3 Captains of Cycling behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Captains of Cycling worden rechtgezet.

6. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN

6.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen standaard conform de Incoterm® “Delivered At Place” (DAP) (Incoterms® 2020) op het door de Klant opgegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering.  Op dit moment is Captains of Cycling eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.

6.2 Een bestelling zal pas verzonden worden nadat Captains of Cycling de betaling ontvangen heeft.

6.3 De leveringstermijn is steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Captains of Cycling t.o.v. de Klant. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen Captains of Cycling en de Klant. Captains of Cycling kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Klant of derden.

Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

6.4 Bij afwezigheid van de Klant bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met het oog op contactname tussen Captains of Cycling en de Klant. Na contactname met de Klant zal Captains of Cycling een oplossing voorstellen voor een volgende leveringspoging. Bij gebreke van enige reactie van de Klant na de tweede leveringspoging,  zullen de producten terug worden gezonden aan de maatschappelijke zetel van Captains of Cycling.  De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, btw, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Klant.  In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen Captains of Cycling en de Klant worden geacht ontbonden te zijn.  De door de Klant eventueel reeds betaalde prijs zal door Captains of Cycling worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.

7. FACTURATIE EN BETALING

7.1 Bestellingen dienen steeds vooraf te worden betaald door de Klant.  

      De Klant heeft, bij het plaatsen van de bestelling, de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:

  • Bancontact
  • iDeal
  • Vista Mastercard
  • Payconic

Alle online betalingen worden in hoofde van Captains of Cycling door een externe professionele en gespecialiseerde partner verwerkt. Deze externe partner voorziet in de betalingsinfrastructuur die onderworpen is aan beschermingsprotocollen. Al de online betalingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de externe partner die de betalingsinfrastructuur beheert en dus de enige verantwoordelijkheid draagt van de correcte verwerking van alle online betalingen.

8. AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN

8.1 Overeenkomstig artikel 1649quater oud BW beschikt de Consument over een wettelijke garantie van 2 jaar met betrekking tot de conformiteit van de geleverde producten.

8.2 De Klant moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren.  Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken zoals duidelijke materiaal- of fabricagefouten, etc.  De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (per postia https://www.lottodstny.be/nl/contacteer-ons/webshop-en-marketing of door contact op te nemen met webshop@lottodstny.be) mee te delen aan Captains of Cycling, met verwijzing naar het correcte bestelnummer. Captains of Cycling kan niet verantwoordelijk zijn voor minimale verschillen tussen de weergave op de Website en het geleverde product, zoals kleurverschillen die te wijten zijn aan de instellingen van uw scherm.

8.3 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten door professionele Klanten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk (per post of via e-mail) worden gemeld aan Captains of Cycling, met verwijzing naar het correcte bestelnummer. Consumenten moeten dergelijke klachten op dezelfde manier melden binnen een termijn van 2 maanden na ontdekking.  Dergelijke klachten kunnen door Consumenten aan Captains of Cycling worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat Captains of Cycling niet zal instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product. In geen geval zal Captains of Cycling instaan voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge behandeling of verkeerd gebruik van de producten door de Klant.  

8.4 Bij klachten die door de Klant tijdig en correct aan Captains of Cycling worden gemeld, zal Captains of Cycling de gebrekkige producten kosteloos herstellen of vervangen tenzij dit onmogelijk is of onevenredige kosten met zich mee zou brengen. In dat geval zal Captains of Cycling de Klant een prijsvermindering toekennen die evenredig is aan het verschil tussen de waarde van het door de Klant ontvangen product en de waarde die het product zou hebben gehad indien dit conform de Overeenkomst was geweest. De Klant aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Captains of Cycling.

8.5 De Klant mag in geen geval producten terugsturen aan Captains of Cycling op grond van dit artikel 8 zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van laatstgenoemde.  Captains of Cycling behoudt zich het recht voor om de gebreken vast te stellen en de oorzaak ervan na te gaan. De Klant zal in dit geval de betreffende producten op eigen kosten en eigen risico aan Captains of Cycling bezorgen binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe vanwege Captains of Cycling.

8.6 De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Captains of Cycling en de Klant.

8.7 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

8.8 Indien een eventuele klacht van de Klant door Captains of Cycling niet voldoende verholpen is geweest, heeft de Klant steeds de mogelijkheid om online een klacht in te dienen bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Met uitzondering van de vrijwaring door Captains of Cycling volgens de garantiebepaling in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Captains of Cycling ten aanzien van de Klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (incl btw); (2) het bedrag dat Captains of Cycling in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door Captains of Cycling aangegane polis BA-aansprakelijkheid.

9.2 Captains of Cycling is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van verkeerd of onaangepast gebruik of behandeling van de aangekochte producten.

9.3 De Klant erkent dat Captains of Cycling geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Klant door Captains of Cycling, zodoende dat Captains of Cycling niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

9.5 Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

10. CADEAUBONNEN

10.1 De Klant kan cadeaubonnen aankopen via de Website. Een cadeaubon kan enkel gebruikt worden om artikelen van Captains of Cycling aan te kopen via de Website.

10.2 Indien de waarde van de cadeaubon ontoereikend is voor de waarde van de totale aankoop, zal de Klant het verschil bijpassen door middels een andere betalingsmogelijkheid. Indien de waarde van de cadeaubon de waarde van de aankoop overschrijdt, zal de Klant een nieuwe cadeaubon ontvangen ter waarde van het resterende bedrag.

10.2 De waarde van een cadeaubon kan nooit uitbetaald worden in cash geld of in enige andere betalingsvorm.

10.3 Een cadeaubon is geldig gedurende 1 jaar na aankoop ervan.

10.4 Captains of Cycling kan nooit verantwoordelijk zijn voor het verlies of diefstal van een cadeaubon.

11. PROMOTIES

11.1 Promotionele toegiften door, in welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen, zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.

12. OVERMACHT EN HARDSHIP

12.1 Captains of Cycling is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

12.2 In geval van overmacht of hardship kan Captains of Cycling naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Captains of Cycling: (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen Captains of Cycling en de Klant buitengerechtelijk ontbinden.

12.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen/producten; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; uitbraak van een epidemie en/of pandemie; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

13. OPSCHORTING EN ONTBINDING

13.1. In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt Captains of Cycling zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Captains of Cycling om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

13.2 Indien de overeenkomst tussen Captains of Cycling en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van Captains of Cycling te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Alle onderdelen van de Website zoals onder meer, de teksten, de database met alle gegevens die op de Website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de catalogus, de foto´s, de afbeeldingen, op de Website zijn beschermd door auteursrechten. Captains of Cycling is de enige titularis van deze intellectuele eigendomsrechten. Elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Captains of Cycling.

15. PERSOONSGEGEVENS

15.1 De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met het Privacy Statement (https://www.lottodstny.be/nl/privacybeleid) Captains of Cycling maakt deze gegevens over aan de betalingsprovider en transportdienst met het oog op de afhandeling van de bestelling.

15.2 De Klant kan steeds om inzage, verbetering, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van Captains of Cycling meer wenst te ontvangen, dient de Klant Captains of Cycling hiervan op de hoogte te brengen:

  • per post : Captains of Cycling CV, Belliardstraat 25-33, 1040 Etterbeek
  • per e-mail: webshop@lottodstny.be

16. Geschillen

Alle mogelijke geschillen tussen Captains of Cycling en de Klant vallen onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Captains of Cycling, zonder afbreuk te doen aan dwingende bepalingen ter zake.

De Consument kan ook een klacht indienen met betrekking tot de aankoop van producten op de Website bij het Onlinegeschillenbeslechting-platform (“ODR”) van de Europese Unie (Online Dispute Resolution Platform). Door het indienen van een klacht op dit platform stemt de Consument ermee in haar vordering buitengerechtelijk te willen beslechten. De Consument aanvaardt dat deze bepaling louter informatief is en geen enkele verplichting of verbintenis inhoudt in hoofde van Captains of Cycling waarbij deze laatste zou instemmen met het buitengerechtelijk beslechten van de vordering van de Consument door middel van het Onlinegeschillenbeslechting-platform.