Privacybeleid

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING – Captains of Cycling
Laatste update Oktober 2022.

De websites www.captainsofcycling.be en www.lottodstny.be (hierna: de “Websites”) zijn eigendom van:

Captains of Cycling CV (hierna “Captains of Cycling”, “Wij” en “Ons”)
Belliardstraat 25-33
1040 Brussel
België

BTW N°: 0478.242.662

Bij Captains of Cycling hechten we waarde aan jouw privacy. 
Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk dat jij je op onze website op jouw gemak voelt. We willen je daarom op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van jouw Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is onder meer van toepassing op:

 • onze Websites en;
 • alle andere (commerciële) relaties tussen Captains of Cycling en haar klanten, prospecten, leveranciers en business partners.

Het bezoeken van de Websites, het plaatsen van een bestelling, het aankopen van enige producten en/of diensten van Captains of Cycling, of enige communicatie met Captains of Cycling impliceert jouw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van jouw Persoonsgegevens of opt-in) van deze privacyverklaring en aldus van de manier waarop Captains of Cycling jouw Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze privacyverklaring te lezen in samenhang met de versiegeschiedenis, , algemene voorwaarden en cookiebeleid van Captains of Cycling.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Wanneer je één van onze Websites bezoekt, een account aanmaakt of een bestelling plaatst, geef je ons informatie over jezelf.  Alle informatie die wij over jou, als identificeerbaar natuurlijk persoon verzamelen, noemt men “Persoonsgegevens”. Via deze privacyverklaring willen we jou inzicht geven in welke Persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom we dit doen, op welke manier dit gebeurt en wat jouw rechten zijn.

Captains of Cycling wil benadrukken dat het te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“GDPR”) en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens;

2. Bij wie komen jouw Persoonsgegevens terecht?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Captains of Cycling is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke Persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die Persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die Persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2. Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die Persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Captains of Cycling doet een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor beveiligingsdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor transport en logistieke doeleinden.
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor online betalingsfunctionaliteiten.

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw Persoonsgegevens te verzekeren. We sluiten met al onze verwerkers een verwerkingsovereenkomst.

3. Welke data verzamelen wij?

Wij zullen enkel die Persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie ook artikel 4).

Wij verwerken de volgende categorieën Persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens
  (type klant, naam, voornaam, geslacht, bedrijfsnaam);
 • Contactgegevens
  (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Adresgegevens

(straat, huisnummer, postcode, stad/gemeente, land)

 • Elektronische identificatiegegevens

(IP-adres, cookies, login, wachtwoord);

 • Betalingsgegevens

(Betalingsmethode)

Wij verzamelen deze Persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van de Website of wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening. Hoeveel, hoe vaak en welke gegevens we verzamelen hangt af van bepaalde diensten waarop je een beroep doet.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoeker van de Websites te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Vragen omtrent ons cookiebeleid? Neem het dan zeker door op onze Websites.

4. Waarom hebben we jouw Persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen jouw Persoonsgegevens om jou een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Naarmate je intensiever gebruik maakt van onze Websites en onze diensten, zullen we ook meer Persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben het recht om bepaalde bewerkingen tijdelijk niet uit te voeren of volledig te annuleren als jouw Persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Het verwerken van Persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze Websites en de daarbij horende dienstverlening.

We zullen uitsluitend Persoonsgegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden en conform de volgende bewaartermijnen:

4.1. Verwerkingsactiviteiten betreffende het gebruik van de Websites

WIJZE VAN VERZAMELING

PERSOONS-
GEGEVENS

DOELEINDEN

RECHTS-GROND

BEWAAR-TERMIJN 

Invullen van contactformulier

 

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoon, GSM, overige vrijwillig verstrekte Persoonsgegevens, (manier van contact opnemen, )

Beantwoorden van vragen.

 

Expliciete toestemming 

1 jaar

Cookies op de Website (*)

Afhankelijk van het type cookie

In het algemeen worden cookies gebruikt om je surfervaring op onze websites te optimaliseren en, waar mogelijk, te personaliseren.

Expliciete toestemming (toestemming kan op elk moment worden ingetrokken voor niet-essentiële cookies).

Afhankelijk van het type cookie. Sessie cookies worden onmiddellijk gewist na de browsersessie, andere cookies worden steeds gedurende een bepaalde, proportionele termijn geplaatst.

Aanmaak account

Geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, wachtwoord

Bezoekers kunnen bestellingen plaatsen nadat ze een account hebben aangemaakt. De Persoonsgegevens zijn noodzakelijk om communicatie met de klant mogelijk te maken.

Expliciete toestemming  

Zolang de betrokkene zijn account niet opzegt en aldus zijn toestemming niet intrekt .

Bestelling plaatsen

Type klant, telefoonnummer, straat, huisnummer, postcode, stad/gemeente, land

De opmaak van een factuur, het leveren van de bestelling en communicatie omtrent de levering.

Expliciete toestemming/uitvoering overeenkomst  

Zolang de betrokkene zijn account niet opzegt en aldus zijn toestemming niet intrekt. 

Bestelling betalen

Betalingsgegevens: betalingsmethode, kaartnummer, vervaldatum, naam op kaart, evt. CVC code

Het afrekenen van een bestelling.

Expliciete toestemming/uitvoering overeenkomst 

Zolang de betrokkene zijn account niet opzegt en aldus zijn toestemming niet intrekt. 

5. Doorgifte Persoonsgegevens?

Jouw Persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Captains of Cycling. We kunnen jou ook geruststellen: we zullen jouw Persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of als er een wettelijke verplichting is.

6. Bewaartermijn Persoonsgegevens?

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is ingevolge de naleving van een wettelijke verplichting, bewaart Captains of Cycling uw Persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven onder titel 4 van deze privacyverklaring.

We zullen jouw Persoonsgegevens verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze jouw recht op verwijdering uitoefent, zoals omschreven onder titel 7.3.  

7. Wat zijn jouw rechten?

7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Jouw Persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

7.2 Recht op inzage

Als je jouw identiteit bewijst (bv. door kopie voorkant identiteitskaart), informeren we je graag over welke Persoonsgegevens wij precies van jou bijhouden en wat we met die informatie doen.
Recht op inzage is kosteloos.

7.3 Recht op verwijdering

Je hebt het recht om de verwijdering van jouw Persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Wanneer we jouw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vooropgestelde doeleinden;
 • Wanneer je jouw toestemming voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van jouw Persoonsgegevens toestaat;
 • Wanneer je op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • Wanneer jouw Persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
 • Wanneer we jouw Persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

Let op, in bepaalde gevallen kan het laten verwijderen van jouw Persoonsgegevens uit onze database tot gevolg hebben dat bepaalde diensten voor jou niet meer beschikbaar zullen zijn.

7.4 Recht op correctie

Indien de informatie die we over jou hebben niet juist, up-to-date of volledig is, kan je dit steeds corrigeren in jouw profiel of verzoeken aan Captains of Cycling om dit aan te passen, zoals bepaald in artikel 8.

7.5 Recht op beperking

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking indien:

 • Je de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die Captains of Cycling in staat stelt om de juistheid te controleren.
 • De verwerking onrechtmatig is en jij je verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.
 • Captains of Cycling jouw Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij deze wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Jij bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of dit bezwaar gegrond is.

7.6 Recht op bezwaar

Je hebt het recht om je op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. We zullen jouw Persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op jouw recht om je te verzetten.

7.7 Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de Persoonsgegevens die je met ons gedeeld hebt in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen. Daarnaast mag je die Persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt enkel voor zover dit technisch mogelijk is.

7.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder ogenblik in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je die toestemming hebt gegeven voor direct marketing of profileringsdoeleinden.

8. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, kan je een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar Captains of Cycling, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel. Je kan ook via ons contactformulier op de Website te kennen geven dat je jouw rechten wenst uit te oefenen. Ten laatste 1 maand nadat we jouw verzoek hebben ontvangen, mag je een reactie van ons verwachten. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek zal onze reactie reeds een antwoord op de vraag, dan wel een voorlopig antwoord met eventueel bijkomende vragen bevatten. Daarnaast kan u steeds contact opnemen via webshop@lottodstny.be.

Captains of Cycling erkent uitdrukkelijk dat het niet systematisch de identiteitskaart van de betrokkene in dit kader zal opvragen en dat deze het bewijs enkel gebruikt om vast te stellen of jij daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de Persoonsgegevens verwerkt worden. Captains of Cycling zal in voorkomend geval in principe enkel een kopie van de voorkant van de identiteitskaart opvragen. Van zodra beiden partijen tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zal Captains of Cycling het bewijs vernietigen.

9. Beveiliging Persoonsgegevens

Captains of Cycling verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot jouw Persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van jouw Persoonsgegevens.

Captains of Cycling zal alle Persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite en in de cloud met datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Captains of Cycling, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Captains of Cycling in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

10. Updates privacyverklaring

Captains of Cycling is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie op de Websites te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je kennis hebt van enige wijzigingen.

De meest recente versie van de privacyverklaring is steeds beschikbaar op de Websites. Elke update en overeenkomstig het moment van wijziging zal worden toegelicht en weergegeven in de versiegeschiedenis van de privacyverklaring, te consulteren via volgende link https://www.lottodstny.be/nl/privacybeleid

11. Verwijzing naar andere websites

De Websites kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer je één van deze links aanklikt, ga je mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over jou zou kunnen verzamelen. Captains of Cycling draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van jouw Persoonsgegevens. Je dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de privacy wetgeving handelen.

12. Contact

Indien je vragen heeft over de privacyverklaring of over de wijze waarop Captains of Cycling jouw Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

-           Via contactformulier: www.lottodstny.be/nl/contacteer-ons/webshop-en-marketing

of

-           Via post: Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel

Indien je ontevreden bent omtrent de manier waarop Captains of Cycling deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer je enige klachten heeft over de manier waarop Captains of Cycling jouw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit kan de toezichthoudende autoriteit zijn van (i) jouw gewoonlijke verblijfplaats, (ii) jouw werkplek of (iii) de locatie van de beweerde inbreuk op de privacy wetgeving. De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België      

Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00      

E-mail: contact@apd-gba.be